TEK17

TEK17 refererer til Teknisk forskrift 2017, en del av byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven i Norge. Denne forskriften er et sentralt regelverk som setter minimumskrav til byggverk og byggevarer med hensyn til sikkerhet, miljø, helse og energi. TEK17 ble implementert for å fremme mer energieffektive og miljøvennlige byggepraksiser, samt for å sikre at nye byggverk tilbyr sikre og helsemessige forhold for brukerne. La oss utforske de viktigste aspektene ved TEK17:

1. Sikkerhet mot brann

TEK17 stiller strenge krav til byggverks utforming og materialvalg for å minimere risikoen for brann, samt sikre sikker evakuering og tilgjengelighet for redningstjenestene. Dette omfatter krav til brannseksjonering, brannalarmsystemer, og brannslukningsutstyr.

2. Energi

En av de mest fremtredende endringene i TEK17 sammenlignet med tidligere versjoner er innføringen av strengere energieffektivitetskrav. Forskriften setter krav til bygningers termiske ytelse, inkludert isolasjon, vinduer, og dører, samt energiforsyning og -forbruk. Målet er å redusere energibehovet i bygninger og stimulere til bruk av fornybare energikilder.

3. Inneklima og helse

Forskriften vektlegger betydningen av et sunt inneklima gjennom krav til ventilasjon, dagslys, og beskyttelse mot fukt, for å sikre gode oppholdsforhold og forebygge helseproblemer.

4. Tilgjengelighet

TEK17 inneholder bestemmelser for å sikre at bygninger er tilgjengelige og brukbare for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette inkluderer krav til inngangspartier, heiser, toalettfasiliteter, og navigasjon innad i byggverket.

5. Miljø

Forskriften fremmer bærekraftig bygge- og anleggspraksis gjennom krav som minimerer negative miljøeffekter. Dette kan omfatte håndtering av overflatevann, avfallsreduksjon, og bruk av miljøvennlige byggematerialer.

6. Byggeprodukter

TEK17 fastsetter også krav til de byggeproduktene som benyttes, for å sikre at de har nødvendig dokumentasjon for ytelse og er sikre i bruk. Dette bidrar til å opprettholde høye standarder for kvalitet og sikkerhet i byggebransjen.

7. Dokumentasjon og kontroll

For å sikre overholdelse av forskriften, krever TEK17 at det foretas nødvendig dokumentasjon av byggverkets planløsning, konstruksjoner, materialvalg og tekniske installasjoner. Det kreves også at det gjennomføres uavhengig kontroll av visse kritiske byggetekniske løsninger.

TEK17 er en vital del av det norske regelverket for byggebransjen, og den spiller en nøkkelrolle i å forme fremtidens byggestandarder. Forskriften sikter mot å oppnå en balanse mellom å fremme innovasjon og bærekraft, samtidig som den ivaretar nødvendige hensyn til sikkerhet, helse og miljø. Gjennom implementering av TEK17, arbeider Norge mot målet om mer energieffektive bygg som kan bidra til å redusere landets samlede energiforbruk og klimagassutslipp.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste
se alle funksjoner
Et enkelt prosjektverktøy for håndverkere

Gripr er enkelt å komme i gang med og enkelt å bruke.

Prøv i 14 dager helt gratis