Avtalevilkår

1.  Avtalen og avtaleinngåelse

1.1. Avtalen regulerer leveransen av programvaretjenester og andre tilleggstjenester fra Gripr AS, org. nr. 918 889 450  («Gripr») til næringsdrivende («Kunden»). Gripr  og Kundener i fellesskap omtalt som Partene.

1.2. Avtalen gir Kunden tilgang til Gripr sin programvare samt de tilleggstjenester som Kunden har bestilt fra Gripr og som Gripr har akseptert å levere til Kunden (samlet definert som "Tjenesten").

1.3. Avtalen er bindende mellom Partene fra det tidspunkt Avtalen er bekreftet av Kunden, alternativt fra det tidspunkt  Kunden har tatt Tjenesten i bruk. Hvis kunden tar Tjenesten i bruk anses Kunden  for å ha akseptert vilkårene i Avtalen, selv om det ikke er inngått en uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale.

1.4. Dersom Kunden har inngått avtale med opsjon på forlengelse, og fortsetter å bruke Tjenesten etter utløpet av forutgående avtaleperiode, forlenges Avtalen automatisk i henhold til avtalt opsjonsperiode.

1.5. Kunden skal ved inngåelse av Avtalen gi opplysninger til Gripr om foretaksnavn, organisasjonsnummer, fakturaadresse, fult navn på daglig leder, e-post og telefonnummer.

2.  Varighet ogoppsigelse

2.1. Tidsbestemte avtaler (avtaler med en bestemt varighet på f.eks. ett år) kan ikke sies opp i avtaletiden. For øvrig kan Kunden si opp Avtalen på et hvilket som helst tidspunkt.

3.  Tjenesten 

3.1. Kunden gis  ved denne Avtalen en bruksrett til Tjenesten. Tilgang til tjenesten gis ved at Kunden kan logge inn på https://gripr.io 

3.2. Tjenesten er en standard programvare som leveres "som den er". Gripr vil benytte kommersielt rimelige tiltak for å sikre best mulig oppetid og funksjonalitet for Tjenesten, men gir ingen garanti for at Tjenesten er fri for feil eller driftsavbrudd. Status ved nedetid kan ses her: statusside for gripr.io

3.3. Gripr er uten ansvar for begrensninger og svikt i Tjenesten som skyldes geografiske forhold, ytre påvirkninger, offentlige pålegg eller forbud og endringer i lovgivning. 

3.4. Gripr forbeholder seg retten til å foreta vedlikehold og gjøre endringer og oppdateringer i Tjenesten, herunder foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, etter eget skjønn og uten forpliktelser eller ansvar overfor Kunden. Arbeid med vedlikehold, endringer eller oppdateringer kan medføre redusert funksjonalitet og/eller begrenset tilgang til Tjenesten, og Gripr skal tilstrebe å foreta slikt arbeid på tidspunkter som er minst mulig belastende for Kunden. Gripr skal etter beste evne varsle Kunden før slike tiltak iverksettes. Dersom Gripr velger å avvikle Tjenesten eller vesentlige funksjoner i Tjenesten, skal Kunden gis minimum en måneds varsel og mulighet til å si opp Avtalen og kreve tilbakebetalt eventuelle forhåndsbetalte beløp.

4.  Kundensansvar for sikkerhet og bruk

4.1. Kunden er ansvarlig for enhver bruk av Tjenesten. Kundens brukertilganger skal ikke overlates til andre, og det er Kundens ansvar å sikre seg mot uautorisert tilgang til Tjenesten.

4.2. Ved mistanke om misbruk av Tjenesten, herunder uautorisert tilgang og bruk, skal Kunden straks varsle Gripr på e-post hjelp@gripr.no.

4.3. Kunden kan kreve at Gripr sperrer en eller flere av Kundens bruker tilganger. Slik sperring skal skje innen utløpet av første virkedag etter at Kundens krav om sperring er mottatt hos Gripr. 

4.4. Kunden skal ikke (i) anvende Tjenesten i strid med Avtalen, (ii) foreta omvendt utvikling eller dekompilering av Tjenesten, (iii) kopiere eller endre Tjenesten, (iv) forstyrre eller avbryte integriteten eller funksjonaliteten i Tjenesten, herunder ved å laste opp eller distribuere filer som inneholder virus eller som på annen måte kan skade Tjenesten, (v) benytte Tjenesten til ulovlige eller skadelige formål eller lagre eller overføre materiale som krenker tredjeparts rettigheter, (vi) forsøke å få uautorisert tilgang til Tjenesten eller tilhørende systemer og nettverk, eller (vii) selge, videreselge, leie eller lease ut Tjenesten. 

5.  Priser

5.1. Kunden skal betale de priser og gebyrer som fremgår av Griprs til hver tid gjeldende prisliste. Samtlige priser er angitt ekskl. mva. 

5.2. Faste gebyrer påløper med virkning fra den dato lisensen tas i bruk eller opprettes av Gripr.  

5.3. Dersom Kunden ved inngåelse av Avtalen er, eller senere blir, medlem i organisasjon m.v. som har inngått samarbeidsavtale med Gripr som gir medlemmene rabatter og/eller andre særfordeler, bortfaller alle slike rabatter og særfordeler ved medlemskapets opphør. Etter opphør skal Kunden betale de til enhver tid gjeldene priser.

5.4. Dersom Kunden benytter en rabattkode, vil det til enhvertid være egne regler for rabattens varighet og andre vilkår. Dette er nærmere beskrevet sammen med rabattkoden. Rabatter har en maksimal varighet på 12 måneder, med mindre annet er skriftlig avtalt.

5.5. Prisene kan uten varsel justeres ved hvert årsskifte i henhold til endringen i konsumprisindeksen (hovedindeksen). Ved øvrige prisendringer skal Kunden gis minimum en måneds varsel og mulighet til å si opp Avtalen og kreve tilbakebetalt eventuelle forhåndsbetalte beløp, med mindre endringen skyldes forhold utenfor Griprs kontroll, f.eks. endrede eller nye offentlige pålegg og avgifter (herunder mva.). 

6.  Betalingsbetingelser

6.1. Kunden kan velge å betale med betalingskort som trekkes automatisk, eller motta faktura. Fakturering skjer månedlig med 7 dagers betalingsfrist, med mindre annet er skriftlig avtalt.  

6.2. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrenter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Gripr kan kreve purregebyr og inkassogebyr henhold til gjeldende lovgivning og praksis. Det vises for øvrig til punkt 12 vedrørende stenging og avslutning av bruksrett som følge av betalingsmislighold.

6.3. Dersom Kunden har innsigelser mot Griprs faktura eller trekk fra betalingskort, må Kunden reklamere snarest og senest innen forfallsdato, hvor etter Kundens reklamasjonsrett bortfaller. Reklamasjoner rettes til Griprs kundesenter på e-post hjelp@gripr.no. Kunden kan ikke holde tilbake mer enn det omtvistede beløp. Når tvisten er avklart skal eventuelt utestående betales umiddelbart og Kunden skal i tillegg betale forsinkelsesrente av beløp som er urettmessig tilbakeholdt, i henhold til punkt 5.2. 

7.  Kredittvurdering og sikkerhetsstillelse

7.1. Gripr kan ved inngåelse av Avtalen og så lenge Avtalen løper foreta kredittvurdering av Kunden og kreve at Kunden stiller sikkerhet. 

7.2. Gripr har fastsatt en generell kredittgrense på NOK 250 per lisens. For tjenester som ikke er lisensbasert, er kredittgrensen NOK 9000 eller lik månedskost på tjenesten. Denne grensen vil håndheves av Gripr etter Gripr eget skjønn basert på den enkelte kundes kredittverdighet, forbruksmønster og betalingshistorikk. 

8.  Personvern

8.1. Gripr behandler personopplysninger knyttet til Kundens brukertilganger i tråd med gjeldende personvernlovgivning og Griprs personvernerklæring, tilgjengelig på Gripers nettsider – personvernerklæring. Gripr er behandlingsansvarlig for slike personopplysninger.

8.2. Griprs leveranse av Tjenesten kan også innebære behandling av personopplysninger på Kundens vegne, slik at Gripr opptrer som databehandler for Kunden. Slik behandling skal skje i tråd med separat databehandleravtale, som inngås samtidig med denne Avtalen.

9.  Konfidensialitet 

9.1. Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Kundens bruk av Tjenesten skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i taushetsbelagt informasjon.

9.2. Taushetsplikten gjelder ikke informasjon som er alminnelig kjent eller er tilgjengelig andre steder uten at dette skyldes urettmessig opptreden av den annen part eller tredjemann. Taushetsplikten gjelder ikke når opplysningsplikt følger av lov eller beslutning av domstol. 

9.3. Brudd på taushetsplikten anses som vesentlig mislighold av Avtalen. Taushetsplikten gjelder også etter at Kundens bruk av Tjenestene er opphørt. 

10. Kommunikasjon og varsler

10.1. Generell informasjon om Tjenesten, herunder informasjon om nye funksjoner, prisendringer eller planlagt vedlikehold, vil gis i Tjenesten, på Griprs nettside eller på e-post. Varsler som gjelder Kunden spesielt og informasjon av særlig betydning, f.eks. informasjon relatert til sikkerhet og personvern, vil bli sendt på e-post.   

11.  Immateriellerettigheter

11.1. Gripr eier alle immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten, herunder kildekode, databaser, design og kompilering av data.

11.2. Kunden eier rettighetene til egne data.

12. Bruksretriksjoner og øvrige sanksjoner

12.1. Dersom Kunden krenker Griprs immaterielle rettigheter eller på annen måte illojalt utnytter sin tilgang til Tjenesten på en måte som kan skade Gripr eller vesentlig bryter med Avtalen, kan Gripr med umiddelbar virkning stenge Kundens tilgang til Tjenesten. Gjentatte brudd på Avtalen eller manglende retting av brudd innen rimelig tid etter mottatt varsel, kan bli å anse som et vesentlig brudd på Avtalen som gir grunnlag for stenging.  

12.2. Dersom betalingsmislighold ikke rettes 14 dager etter mottatt purring og varsel om stenging, kan Gripr stenge Kundens tilgang til Tjenesten og de deler av Tjenesten som betalingsmisligholdet relaterer seg til.  

12.3. Gripr kan for øvrig stenge eller begrense Kundens tilgang til Tjenesten dersom Kunden bruker Tjenesten på en måte som beslaglegger unormalt mye kapasitet på Griprs servere. Før slik stenging skal Kunden motta skriftlig varsel med frist for å rette forholdet.  

12.4. Gripr vil gjenåpne Kundens tilgang til Tjenesten når forholdet som har begrunnet stengingen er avhjulpet, forutsatt at det er mulig å avhjelpe forholdet. Kunden belastes gebyr for gjenåpning i henhold til Griprs til enhver tid gjeldende prisliste. Når Tjenesten er sperret vil månedsavgifter påløpe. 

12.5. Ved Kundens mislighold kan Gripr også gjøre gjeldende ordinære kontraktsrettslige misligholdsbeføyelser, herunder fremme erstatningskrav og heve Avtalen ved vesentlig mislighold. 

13. Grips ansvar

13.1. Kunden plikter å reklamere til Gripr innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feil eller mangler ved Tjenesten.

13.2. Gripr vil tilstrebe å rette feil i Tjenesten så raskt som mulig. Dersom feilen medfører at Kundens evne til å bruke Tjenesten er vesentlig redusert, og Gripr ikke innen rimelig tid utbedrer feilen, kan Kunden si opp Avtalen og kreve forholdsmessig refusjon av betalt vederlag(prisavslag). Kunden har ikke rett til å reise andre krav mot Gripr som følge av feil ved Tjenesten.

13.3. Gripr er under ingen omstendighet erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tap, herunder tap av data eller kunder, forretnings avbrudd, avsavn, tapt fortjeneste, tapt omsetning og tapte forventede besparelser. Gripr er heller ikke erstatningsansvarlig for tap som påføres andre enn Kunden(tredjepart).

13.4. Gripr samlede erstatningsansvar under Avtalen er uansett begrenset oppad til NOK 25.000.

13.5. Ovenstående ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom skade er voldt ved forsett eller grov uaktsomhet fra Griprs side.

14. Opphør

14.1. Ved opphør av Avtalen vil Gripr for en periode på 12 måneder stille Kundens data tilgjengelig for overføring til annet lagringssted. Kundens data vil deretter slettes. 

15. Endringer i Avtalen 

15.1. Gripr kan med rimelig varsel endre Avtalen når det anses nødvendig. Dersom endringen har vesentlig betydning for Kunden skal Kunden gis minimum en måneds varsel og mulighet til å si opp Avtalen og kreve tilbakebetalt eventuelle forhåndsbetalte beløp.

16. Øvrige bestemmelser

16.1. Force Majeure. Dersom det inntrer forhold som etter norsk rett anses som force majeure, suspenderes partenes forpliktelser så lenge situasjonen varer.

16.2. Konkurs. Dersom Kunden er insolvent, åpner akkord, innleder gjeldsforhandlinger eller oppløses mv. opphører Avtalen med umiddelbar virkning. Gripr har rett til å fakturere Kunden for påløpt bruk, samt for gjenstående tid av avtaletiden, der det er relevant.

17. Tvister og lovvalg

17.1. Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan hver av Partene bringe  tvisten inn for de ordinære domstoler. Partene vedtar Vestfold tingrett som verneting.