Databehandleravtale

Mellom
Gripr AS, org. Nr 918 889 450 MVA   («Databehandler»)
og
[KUNDEN], org. nr. [xxx xxxxxx] («Behandlingsansvarlig»)

er avtale om behandling av personopplysninger («Avtalen») som Databehandler skal foreta for Behandlingsansvarlig som følge av avtale inngått med Databehandleren som Leverandør og Behandlingsansvarlige som Kunde av [dato].

1.   Avtalens formål

Databehandler behandler personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig på den bakgrunn som følger ovenfor.

Formålet med behandlingen, varigheten av behandlingen, behandlingens art, de typer personopplysninger som skal behandles og kategorier av registrerte følger av vedlegg til Avtalen.

Avtalen skal sikre at personopplysninger behandles i samsvar med de til enhver gjeldende kravene til behandling av personopplysninger, herunder bl.a. EU-direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger som er implementert i Norge ved lov av 14.april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)med tilhørende forskrifter, samt kravene etter Europaparlaments- og rådsforordning om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF(personvernforordningen) som besluttet 27. april 2016, og norsk lov med tilhørende forskrifter som innføres som en følge av personvernforordningen og erstatter personopplysningsloven (i det følgende er både dagens og nypersonopplysningslov omtalt som «personopplysningsloven»).

Databehandler skal behandle personopplysningene på den måte som er beskrevet i Avtalen, samt på annen måte dersom dette er skriftlig avtalt mellom Databehandleren og Behandlingsansvarlig.

Begreper og definisjoner benyttet i Avtalen skal forstås på samme måte som i personopplysningsloven.

2.   Behandlingsansvarliges rettigheter og plikter. Databehandlersplikter

Databehandleren bekrefter at denne vil gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at all behandling under denne Avtalen oppfyller kravene i personopplysningsloven og vern av den registrertes rettigheter, herunder innfrir alle kravene etter personvernforordningens artikkel 32. Se også ytterligere plikter i punkt 4. Den behandlingsansvarlig skal til enhver tid ha full rettslig rådighet over personopplysningene.  

Databehandleren skal bare behandle personopplysningene basert på dokumenterte instrukser fra den Behandlingsansvarlige. Databehandleren skal til enhver tid kunne dokumentere slike instrukser. Databehandler skal ikke behandle personopplysninger Databehandleren får tilgang til på annen måte enn det som er nødvendig for å utføre de oppdrag som Databehandler har for den Behandlingsansvarlige.

Databehandleren skal bistå den Behandlingsansvarlige i å svare på anmodninger som den registrerte inngir med henblikk på å utøve sine rettigheter etter personvernforordningens kapittel III hensyntatt behandlingens art og iden grad det er mulig, bistår, ved hjelp av egnede tekniske og organisatoriske tiltak, samt bistå den Behandlingsansvarlige med å sikre overholdelse av forpliktelsene knyttet til personopplysnings sikkerhet og vurdering av personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftinger i personvernforordningens artikkel 32 til 36, hensyntatt behandlingens art og den informasjonen som er tilgjengelig for Databehandleren. Foreligger det godkjente adferdsnormer etter personvernforordningens artikkel 40 eller godkjent sertifiseringsordning etter artikkel 42, som Databehandleren har påtatt seg å overholde eller være sertifisert etter, plikter Databehandleren å etterkomme slike adferdsnormer eller sertifiseringskrav.

Databehandleren skal føre protokoll (logg) over behandlingsaktiviteter denne utfører på vegne av den Behandlingsansvarlige, som skal inneholde minimum den informasjon som er pålagt etter personvernforordningen artikkel 30. Den Behandlingsansvarlige kan til enhver tid kreve oversendt kopi av slik protokoll.

Databehandleren skal gjøre tilgjengelig for den Behandlingsansvarlige all informasjon som er nødvendig for å påvise at forpliktelsene fastsatt i denne dette punkt 2 er oppfylt, samt muliggjøre og bidra til revisjoner, herunder inspeksjoner, som gjennomføres av den Behandlingsansvarlige eller en annen inspektør på fullmakt fra den Behandlingsansvarlige. Dette omfatter også å gi tilgang til sikkerhetsdokumentasjon. Den Behandlingsansvarlige har selv det direkte ansvaret overfor aktuelle tilsynsmyndigheter.

Databehandleren har taushetsplikt om personopplysninger som vedkommende får tilgang til som en følge av Avtalen og behandling av personopplysningene, og skal sikre at personer som er autorisert til å behandle personopplysningene, har forpliktet seg til å behandle opplysningene fortrolig eller er underlagt en egnet lovfestet taushetsplikt. Denne bestemmelsen gjelder også etter Avtalens opphør.

Databehandleren skal ikke utlevere opplysninger eller informasjonsom denne behandler for den Behandlingsansvarlige til tredjepart uteneksplisitt pålegg fra den Behandlingsansvarlige. Henvendelser til Databehandleren skal Databehandleren videreformidle til Behandlingsansvarlige så raskt som mulig.

Er Databehandleren av den oppfatning at en instruks fra den Behandlingsansvarlige er i strid med personvernforordningen, personopplysningsloven, eller annen regulering av behandling av personopplysninger, skal Databehandleren umiddelbart underrette den Behandlingsansvarlige om dennes oppfatning. Databehandleren plikter å utøve sine plikter etter Avtalen til tross for sin oppfatning.

3.   Bruk av underleverandør

Databehandleren skal kun benytte underleverandører til behandling av personopplysninger(underdatabehandler) som er tilgjengeliggjort på Databehandler sin nettside. Denne vil til enhver tid være ajour. Behandlingsansvarlige og som har bekreftet å gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at all behandling under denne Avtalen oppfyller kravene i personopplysningsloven og vern av den registrertes rettigheter.

Behandlingsansvarlig gir Databehandleren generell tillatelse til bruk av underdatabehandler for behandling av personopplysninger etter Avtalen. I tilfelle har planer om å benytte andre underdatabehandlere eller skifte ut underdatabehandlere, skal Databehandleren underrette den Behandlingsansvarlige om planene og dermed gi den Behandlingsansvarlige muligheten til å motsette seg slike endringer.

Underdatabehandler skal være gjort kjent med Databehandlerens forpliktelser etter denne Avtalen og regelverket som regulerer behandling av Behandlingsansvarliges personopplysninger, og skal pålegges de samme forpliktelsene med hensyn til vern av personopplysninger som er fastsatt i Avtalen hvor underdatabehandler skal gi tilstrekkelige garantier for at det vil bli gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller lovmessige krav. Dersom underdatabehandler ikke oppfyller sine forpliktelser med hensyn til vern av personopplysninger og kravene i Avtalen, skal Databehandleren overfor den Behandlingsansvarlige ha fullt ansvar for at underdatabehandler oppfyller sine forpliktelser.

4.   Sikkerhet og avvik

Databehandleren skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven med forskrifter. Databehandleren skal kunne dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på den Behandlingsansvarliges forespørsel.

Det skal gjennomføres sikkerhetsrevisjoner jevnlig, og partene skal avtale seg imellom tidspunkter for sikkerhetsrevisjoner. Revisjonen kan omfatte gjennomgang av rutiner, stikkprøvekontroller, mer omfattende stedlige kontroller og andre egnede kontrolltiltak. Det skal avtales den Behandlingsansvarliges plikt til å dekke eventuelle ressursforbruk forbundet med utøvelse av slik revisjon.

I tilfelle sikkerhets- eller personvernbrudd, skal Databehandleren varsle den Behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold. Melding om brudd skal minimum inneholde:

  1. Beskrivelse av arten av bruddet på personopplysningssikkerheten, herunder, når det er mulig, kategoriene av og omtrentlig antall registrerte som er berørt, og kategoriene av og omtrentlig antall personopplysningsposter som er berørt,
  2. navnet på og kontaktopplysningene til personvernrådgiveren eller et annet kontaktpunkt der mer informasjon kan innhentes,
  3. beskrivelse av de sannsynlige konsekvensene av bruddet påpersonopplysningssikkerheten,
  4. beskrivelse av de tiltak som er truffet eller foreslår å treffe for å håndtere bruddet på personopplysningssikkerheten, herunder, dersom det er relevant, tiltak for å redusere eventuelle skadevirkninger som følge avbruddet.

Dersom ikke alle opplysninger kan gis i første melding, skalopplysningene gis suksessivt så snart de foreligger.

Den Behandlingsansvarlige har ansvaret for å sende melding til tilsynsmyndighet, og Databehandler skal ikke sende slik melding eller kontakte tilsynsmyndighet uten at den Behandlingsansvarlige har gitt instruks om dette.

5.    Overføring til utlandet

Det vil benyttes leverandører med hovedkontor utenfor EØS. Vi har vurdert det til at dette er leverandører vi for tiden er avhengige av for å kunne levere vår tjeneste i henhold til avtalen vi har med deg. Disse leverandørene har levert oss Databehandleravtaler og der hvor det hav vært mulig også Standard Contractual Clauses. Disse og andre leverandører vil til enhver tid være synliggjort på vår nettsides personvernerklæring.

6.   Avtalens varighet, pålegg om stans, plikter ved opphør/oppsigelse

Du kan ha rett til å:

Avtalen gjelder så lenge Databehandleren behandler eller har tilgang til personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlige etter.

Hovedavtalen. Ved brudd på denne Avtalen, personopplysningsloven eller annet relevant regelverk, kan Behandlingsansvarlige pålegge Databehandleren å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning.

Databehandleren skal, etter den Behandlingsansvarliges instruksjon, slette eller tilbakelevere alle personopplysninger til den Behandlingsansvarlige etter at tjenestene knyttet til behandlingen er levert, og sletter eksisterende kopier, med mindre det er et lovmessig krav om at personopplysningene skal fortsatt lagres. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier, men hvor det er tilstrekkelig med å overskrive etter de etablerte rutiner for sikkerhetskopiering.

Den Behandlingsansvarlige skal motta en skriftlig bekreftelse fra Databehandleren på at alle personopplysninger er returnert eller slettet i henhold til den Behandlingsansvarliges instruksjoner og at Databehandleren ikke har beholdt kopi, utskrifter eller andre former for personopplysninger i noen form.

7.   Øvrige plikter og rettigheter

Øvrige plikter og rettigheter følger av Hovedavtalen som gjelder mellom Databehandleren og Behandlingsansvarlige om tjenestene som nødvendiggjør behandling av personopplysninger og denne Avtale. De samme kontaktpersoner gjelder for Avtalen som etter Hovedavtalen.

Denne Avtalen skal ikke utvide Behandlingsansvarliges sanksjonsmuligheter, herunder erstatningsansvar for Databehandleren, utover det som følger av Hovedavtalen.

Ved eventuell overdragelse av Hovedavtalen til andre parter, skal denne Avtale overdras tilsvarende.

8.   Meddelelser

Meddelelser etter denne Avtalen skal sendes skriftlig til: hjelp@gripr.no

9.   Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Sandefjord tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av Avtalen.