SJA skjema

SJA, som står for Sikker Jobb Analyse, er en metodikk brukt for å identifisere, analysere og kontrollere risikoer forbundet med spesifikke arbeidsoppgaver eller prosesser før de blir utført. Formålet med en SJA er å forhindre ulykker, skader og andre uønskede hendelser ved å proaktivt adressere potensielle farer. Dette verktøyet er spesielt verdifullt i industrier hvor arbeidet innebærer høy risiko, som byggebransjen, olje- og gassindustrien, og produksjonssektoren. La oss utforske nøkkelaspektene ved Sikker Jobb Analyse:

1. Identifisering av oppgaver og farer

SJA-prosessen starter med en detaljert gjennomgang av arbeidsoppgaven som skal utføres. Dette inkluderer å identifisere alle trinn i oppgaven og de potensielle farene som er assosiert med hvert trinn.

2. Risikovurdering

Etter at farer er identifisert, vurderes risikoen forbundet med hver fare. Dette omfatter en evaluering av både sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer og konsekvensene dersom den gjør det.

3. Utvikling av kontrolltiltak

Basert på risikovurderingen, utvikles og implementeres kontrolltiltak for å eliminere eller redusere risiko til et akseptabelt nivå. Kontrolltiltak kan inkludere endringer i arbeidsprosedyrer, bruk av personlig verneutstyr (PVU), tekniske løsninger, eller opplæring og bevisstgjøring.

4. Kommunikasjon og opplæring

Funnene fra SJA-en og de tilhørende kontrolltiltakene må kommuniseres til alle berørte arbeidstakere. Dette sikrer at de forstår de potensielle farene og vet hvordan de skal utføre oppgaven på en sikker måte.

5. Gjennomføring og overvåking

Når kontrolltiltakene er på plass, kan arbeidsoppgaven utføres. Det er viktig med kontinuerlig overvåking for å sikre at kontrolltiltakene er effektive og at arbeidet utføres som planlagt.

6. Gjennomgang og forbedring

Etter at arbeidsoppgaven er fullført, bør en gjennomgang av SJA-prosessen utføres for å evaluere effektiviteten av kontrolltiltakene og identifisere eventuelle forbedringsområder for fremtidige oppgaver.

SJA er en dynamisk prosess som krever engasjement og deltakelse fra alle involverte parter, inkludert ledelse, sikkerhetspersonell, og de ansatte som utfører oppgaven. Ved å gjøre Sikker Jobb Analyse til en integrert del av arbeidsrutinene, kan organisasjoner bygge en sterkere sikkerhetskultur, redusere antallet arbeidsrelaterte ulykker og forbedre den generelle sikkerheten på arbeidsplassen.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste
se alle funksjoner
Et enkelt prosjektverktøy for håndverkere

Gripr er enkelt å komme i gang med og enkelt å bruke.

Prøv i 14 dager helt gratis