Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften er et regelverk som stiller krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i organisasjoner. Målet med forskriften er å sikre at virksomheter arbeider målrettet for å oppnå et forsvarlig arbeidsmiljø, beskytte miljøet, og forebygge helsefarer, ulykker og skader. Forskriften pålegger virksomheter å ha en internkontroll for å dokumentere, systematisere og forbedre HMS-arbeidet. Dette inkluderer alt fra små bedrifter til store organisasjoner innenfor alle sektorer. La oss utforske de sentrale aspektene ved internkontrollforskriften:

1. Systematisk HMS-arbeid

Internkontrollforskriften krever at virksomheter systematisk planlegger, gjennomfører, kontrollerer, og vedlikeholder tiltak knyttet til helse, miljø, og sikkerhet. Dette systematiske arbeidet skal dokumenteres.

2. Krav til dokumentasjon

Virksomheten må kunne dokumentere sitt system for internkontroll. Dette inkluderer skriftlige retningslinjer, prosedyrer, og rutiner for HMS-arbeidet. Dokumentasjonen skal være tilpasset virksomhetens størrelse, art, og risikoforhold.

3. Ansvar og myndighet

Internkontrollforskriften klargjør at det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at kravene i forskriften oppfylles. Arbeidsgiveren må derfor etablere klare ansvarsforhold og sørge for at ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sitt arbeid på en sikker måte.

4. Risikovurdering

En viktig del av internkontrollen er identifisering og vurdering av farer og problemer. Virksomheten skal foreta en risikovurdering for å identifisere potensielle HMS-risikoer og deretter implementere tiltak for å redusere eller eliminere disse risikoene.

5. Forebyggende tiltak

Forskriften vektlegger betydningen av forebyggende tiltak for å hindre ulykker og helseskader. Dette kan inkludere alt fra ergonomiske tilpasninger på arbeidsplassen til sikkerhetsopplæring og bruk av personlig verneutstyr.

6. Forbedring og oppfølging

Virksomheter er pålagt å regelmessig revurdere og forbedre sitt HMS-arbeid. Dette innebærer kontinuerlig oppfølging og evaluering av internkontrollsystemet for å sikre at det fungerer som tiltenkt og bidrar til å oppnå forbedringer i arbeidsmiljøet.

Internkontrollforskriften spiller en sentral rolle i norsk arbeidsliv ved å fremme en systematisk tilnærming til HMS-arbeid. Ved å etterleve forskriftens krav, bidrar virksomheter ikke bare til å oppfylle juridiske forpliktelser, men også til å skape et tryggere, sunnere, og mer bærekraftig arbeidsmiljø for sine ansatte.

Last ned eksempel
Tilbake til ordliste
se alle funksjoner
Et enkelt prosjektverktøy for håndverkere

Gripr er enkelt å komme i gang med og enkelt å bruke.

Prøv i 14 dager helt gratis